Bestuur en Organisatie

Bouwend Nederland Afdeling Zeeland is een zelfstandige vereniging. De statuten van de vereniging zijn in overeenstemming met Bouwend Nederland. In ons handelen volgen wij de richtlijnen van het landelijke bestuur.

Het bestuur van de Afdeling geeft invulling aan het beleid van de Afdeling. Het bestuur bestaat uit vijf ondernemers. De bestuursleden zijn na de statutaire zittingstermijn één maal herbenoembaar en treden af volgens een rooster van aftreden.

De Afdeling Zeeland heeft een eigen professioneel secretariaat dat het bestuur begeleidt en het beleid uitvoert. Tenminste één keer per jaar legt het bestuur verantwoording af aan de afdelingsvergadering.   Binnen de Afdeling Zeeland is het gebruikelijk om elk jaar in het voorjaar en het najaar een afdelingsvergadering te organiseren.

De vereniging is ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel voor Zeeland.
In de statuten zijn behalve de doelstelling en organisatie van de vereniging ook de taken en bevoegdheden van het bestuur beschreven en de rechten en plichten van de leden geregeld.